top of page

Privacy-verklaring
 

Privay-verklaring Liza Klok​

E-mail: contact@lizaklok.com
Website: www.lizaklok.com


 

L. Klok respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met haar klanten heeft Liza Klok daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatst Liza Klok geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden.  

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen:

1.   Website (hierna ook “de website”): Liza Klok

2.   Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): L. Klok, wonende te Rumbastraat 43, 1448VL te Purmerend.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website:

 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - De content van de website:  

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website:

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

·    de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

·    alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

·    de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden:

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

·    vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

·    vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen. 

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens:

Jouw gegevens worden verzameld door L. Klok en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen.  

 

Artikel 7 - Je rechten met betrekking tot je gegevens:

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met Liza Klok op te nemen via contact@lizaklok.com

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens:

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen:

 

Je kunt (eventueel) commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een mail naar het volgende adres: contact@lizaklok.com.

 

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens:

 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 11 - Cookies:

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan Liza Klok haar website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  

2. Liza Klok gebruikt de volgende soorten cookies op haar website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van de website. Liza Klok kan niet zien wie de websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

3.   Meer specifiek gebruikt Liza Klok de volgende cookies:

- Geen overige cookies

4.   Wanneer je de website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. 

5.   Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigt Liza Klok je uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten:

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht:

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 - Contact:

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je je richten tot: Liza Klok, contact@lizaklok.com, +31627195538.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 29 maart 2022 tot nader order ~ Liza Klok

Cookie-verklaring

Cookie-verklaring Liza Klok​

E-mail: contact@lizaklok.com
Website: www.lizaklok.com

1. Het gebruik van cookies:

 

www.lizaklok.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kan Liza Klok het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
 

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies:

 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Voor de cookies die Liza Klok gebruikt, is geen toestemming vereist.  

 

 

3. Type cookies en hun doelstellingen:


Liza Klok gebruikt de volgende type cookies:

 

- Functionele cookies: hiermee kan Liza Klok de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: Liza Klok slaat je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt. 

- Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

·    het aantal unieke bezoekers

·    hoe vaak gebruikers de site bezoeken

·    welke pagina’s gebruikers bekijken

·    hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken

·    bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

 

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens:


Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door Liza Klok een mail te sturen via contact@lizaklok.com. Om misbruik te voorkomen kan Liza Klok je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vraagt Liza Klok je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

 

 

5. Cookies blokkeren en verwijderen:

 

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.
 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com

 

Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, Liza Klok niet meer kan garanderen dat dewebsite helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

·    Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

·    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl

·    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835

·    Safari op smart phone:  https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

·    Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

 

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies:


De teksten van de website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.lizaklok.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Liza Klok heeft echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via Liza Klok haar website cookies worden geplaatst door anderen, waarvan Liza Klok niet altijd op de hoogte is. Kom je op de website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in dit overzicht? Laat het Liza Klok dan weten via contact@lizaklok.com. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.


 

7. Slotopmerkingen:

Liza Klok zal deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer Liza Klok haar website aanpast of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met contact@lizaklok.com.

Deze verklaring is opgesteld op 29 maart 2022 ~ Liza Klok
 

Schermafbeelding 2022-07-29 om 06.24.42.png
bottom of page